Privacyverklaring

 
1. Inleiding

We willen de onderstaande informatie gebruiken om u, "betrokkene", een overzicht te geven van onze verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het is doorgaans mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonsgegevens in te voeren. Als u echter gebruik wilt maken van speciale diensten die ons bedrijf via onze website aanbiedt, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als het nodig is om persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen uw toestemming vragen.

Persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden altijd verwerkt in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op "ASENDIA Management SAS". Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen gegevensoverdrachten via internet in principe beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het u vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren aan ons te verstrekken, zoals telefonisch of per post.2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijken zijn:

ASENDIA MANAGEMENT SAS

Ingeschreven in het handelsregister van Parijs (RCS) onder het nummer: 752 460 170
Bezoekadres van het bedrijf en Contactgegevens: (CP Y805) 9 Rue du Colonel Pierre Avia 75015 Parijs Frankrijk
Telefoonnummer: 0080088877700
Website: www.asendia.com 

ASENDIA BENELUX BV

Ondernemingsnummer: 34159044
Bezoekadres van het bedrijf en Contactgegevens: De Witbogt 16 5652 AG Eindhoven The Netherlands
Telefoonnummer: +31402490900 (Nederland) ; +3278152145 (België)
 
3. Contactgegevens Gegevensbeschermingsmanager

De gegevensbeschermingsmanagers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn bereikbaar bij:

ASENDIA MANAGEMENT SAS 

Group Data Protection Manager (CP Y805) 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Parijs Frankrijk
 

ASENDIABENELUX BV

Gegevensbeschermingsmanager De Witbogt 16 5652 AG Eindhoven The Netherlands
 

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingsmanager als u vragen of suggesties heeft over gegevensbescherming.

4. Definities

Deze Privacyverklaring is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wetgever wordt gebruikt bij de aanneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte terminologie toelichten. In dit privacybeleid gebruiken we onder meer de volgende termen.

We gebruiken onder meer de volgende termen in deze privacyverklaring:

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een onlineidentificatiecode of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Betrokkene

Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke (ons bedrijf).

3. Verwerking

Verwerking betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of een verzameling van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door doorgifte, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

4. Beperking tot verwerking

Beperking van de verwerking betekent het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

5. Profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie,
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te analyseren of te voorspellen.

6. Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de gegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, aangezien dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan passende technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat gegevens niet kunnen worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

7. De verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

8. Ontvanger

Ontvanger betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

9. Derden

Derde partij betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

10. Toestemming

Toestemming is een vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.


5. Wettelijke basis voor verwerking

Artikel 6 lid 1(a) AVG dient als de rechtsgrond van ons bedrijf voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of vergoeding, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1(b) AVG. Hetzelfde geldt voor die verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, zoals in geval van vragen over onze producten of diensten.

Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het nakomen van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1(c) AVG.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als iemand die ons bedrijf bezoekt, gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie moet worden bekendgemaakt aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1(d), AVG.

Ten slotte kunnen verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1(f), AVG. Verwerkingen die niet op een van de bovengenoemde rechtsgronden zijn gebaseerd, kunnen op basis van artikel 6, lid 1(f) AVG worden uitgevoerd als verwerking noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of die van een derde te beschermen, op voorwaarde dat de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Het is ons toegestaan om dergelijke verwerkingen uit te voeren, met name omdat ze specifiek zijn genoemd in de Europese wetgeving. In dit verband was de wetgever van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als u een klant van ons bedrijf bent (overweging 47, zin 2 AVG).

6. Bekendmaking van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet naar derden verzonden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

We zullen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:

1. als U hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd op grond van artikel 6, lid 1, zin 1(a) AVG,

2. als openbaarmaking op grond van artikel 6, lid 1, zin 1(f) AVG is toegestaan om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een prevalerend gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens niet te verstrekken,

3. in het geval dat er een wettelijke verplichting is om uw gegevens mede te delen op grond van artikel 6, lid 1, zin 1(c) AVG en

4. als dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1(b).

Om uw gegevens te beschermen en indien nodig ons in staat te stellen gegevens door te geven aan derde landen (buiten de EU), hebben wij gegevensverwerkingsovereenkomsten ("Gegevensverwerkingsovereenkomst") afgesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

 
7. Technologie

7.1 SSL/TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen en om de doorgifte van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen, inloggegevens of contactverzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresbalk van uw browser "https: //" in plaats van "http: //" en het vergrendelingssymbool in de browserbalk.

We gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

7.2 Gegevensverzameling bij bezoek aan de website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (in wat bekend staat als "serverlogbestanden"). Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer u een website of een geautomatiseerd systeem bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Kunnen worden verzameld.

1. de gebruikte browsertypes en -versies,

2. het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,

3. de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (een verwijzer genoemd),

4. de subpagina's die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website,

5. de datum en het tijdstip waarop de website is bezocht,

6. een internetprotocoladres (IP-adres) en

7. de internetaanbieder van het toegangssysteem.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie worden geen conclusies over u getrokken. Deze informatie is nodig om:
1. de inhoud van onze website correct weer te geven, 2. de inhoud van de website te optimaliseren en er reclame voor te maken, 3. de continue werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, evenals om 4. de informatie te verstrekken die de wetshandhavingsautoriteiten nodig hebben om een vervolging in te stellen in het geval van een cyberaanval.

Deze verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch geanalyseerd en verder door ons geanalyseerd met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. De gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1(f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

 
8. Cookies
8.1 Algemene informatie over cookies
We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Informatie die wordt gegenereerd door het specifieke apparaat wordt opgeslagen in cookies. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk kennis zullen nemen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies helpt ons om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken. We gebruiken bijvoorbeeld sessiecookies om te detecteren of u al individuele pagina's op onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch gewist wanneer u onze website verlaat.

We gebruiken ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren en om uw toestemming voor het plaatsen van niet-technische noodzakelijke cookies op uw IT-systeem te registreren als en voor zover een dergelijke toestemming wordt verleend. Deze cookies worden voor een bepaalde tijd op uw apparaat opgeslagen. Als u terugkeert naar onze website om onze diensten te gebruiken, stellen cookies ons in staat om automatisch te herkennen dat u onze website eerder heeft bezocht en de invoer en instellingen die u heeft gemaakt te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

We gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te analyseren met het oog op het optimaliseren van onze dienstverlening. Deze cookies stellen ons in staat automatisch te herkennen dat u onze website al bezocht heeft als u onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden automatisch gewist na een bepaalde tijd.

8.2 Rechtsgrond basis voor het gebruik van cookies
De gegevens die door cookies worden verwerkt, die nodig zijn voor de goede werking van de website, zijn bedoeld om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1(f) AVG.

Voor de volgende functies zijn cookies vereist om technische redenen:

(1) aanvaarden van taalinstellingen (2) cookievoorkeuren bijwerken

De verwerking van uw gegevens door onze toestemmingscookie is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichting om uw toestemming te staven (artikel 7, lid 1 AVG). Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1(c) AVG.

Voor alle andere cookies heeft u uw toestemming hiervoor gegeven via onze opt-in cookiebanner in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1(a) AVG.
 
9. Inhoud van onze website
9.1 Hubspot
Op deze website gebruiken we HubSpot voor onze online marketingactiviteiten (waaronder emailmarketingnieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings, publicaties en verslaggeving op sociale media, rapportage (bijv. verkeersbronnen, toegang), contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM), landingspagina's en contactformulier). HubSpot is een marketingautomatiseringstool die wordt gebruikt voor webhosting, e-mailmarketing en socialemediamarketing. Het volgt en rapporteert internetactiviteiten. HubSpot gebruikt de volgende verzamelde gegevens om het gebruik van onze service te volgen en te monitoren:
 
  • in anonieme vorm: browserinformatie, demografische gegevens, hardware- / softwaretype, paginaweergaven, serverdomeinen
  • in pseudonieme vorm: IP-adres, locatiegebaseerde gegevens, clickstream-gegevens
  • in contactformulier: naam en persoonlijke contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), bedrijfsnaam, inhoudsinteresse, webinteractie, gedownload materiaal
 
HubSpot is een in de VS gevestigd bedrijf. De doorgifte van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen. Om een kopie van de modelcontractbepalingen te ontvangen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 2 van deze privacyverklaring.

Indien en waar niet anders vermeld in deze privacyverklaring, is de rechtsgrond voor ons gebruik van de diensten van Hubspot Art. 6 lid 1(f) AVG - gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigde belang bij het gebruik van deze dienst is de optimalisatie van onze marketinginspanningen en de verbetering van onze servicekwaliteit op de website.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van HubSpot naar de webpagina HubSpot Privacy & Voorwaarden: https://legal.hubspot.com/privacy-policy  


9.2 Contact / contactformulier
Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via ons contactformulier of per e-mail). Als u een contactformulier gebruikt om met ons in contact te komen, zal het contactformulier dat u gebruikt aangeven welke gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of contact te leggen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrond voor gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang bij het reageren op uw verzoek op grond van artikel 6, lid 1(f) AVG. Als het doel van uw contact met ons is om een contract af te sluiten, is de verwerking ook wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1(b) AVG.

Uw gegevens worden gewist zodra we uw aanvraag hebben verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten op sluitende wijze zijn opgehelderd en er geen wettelijke bewaringsverplichtingen zijn die het wissen ervan verhinderen.

9.3 Sollicitatiebeheer/jobrotatie
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant de bijbehorende sollicitatiedocumenten elektronisch bij ons indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als we een arbeidsovereenkomst sluiten met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De rechtsgrond voor deze verwerking van de gegevens is artikel 88 AVG in combinatie met de toepasselijke lokale gegevensbeschermingwetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een besluit tot het aangaan van een arbeidsverhouding en na het aangaan van een arbeidsverhouding voor de uitvoering of beëindiging van deze arbeidsverhouding.

Als we geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluiten, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist na het verstrijken van de periode waarover de sollicitant beschikt om zijn mogelijke aanspraken op ongerechtvaardigde ongelijke behandeling te doen gelden onder het toepasselijke recht inzake gelijke behandeling

op voorwaarde dat er geen andere gerechtvaardigde belangen van onze kant zijn die het wissen ervan verhinderen. Andere gerechtvaardigde belangen in deze context zijn bijvoorbeeld de bewijsplicht in procedures op grond van de toepasselijke lokale wetgeving inzake gelijke behandeling.

 
10. Nieuwsbrieven / e-books / rapporten
10.1 Downloaden van e-books en rapporten
Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze e-books of rapporten downloadt met behulp van het bijbehorende invoerformulier. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om de interesse van onze potentiële klanten in verdere producten en diensten van Asendia te evalueren. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang bij de bovengenoemde evaluatie op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, lit. (f) AVG. Uw bovenstaande gegevens worden 6 maanden bewaard als u geen verdere interactie met ons heeft gehad (bijvoorbeeld als u de laatste 6 e-mails niet heeft geopend). Als u toestemming geeft voor verder contact met onze verkooporganisatie of onze partners in de context van het downloaden van onze E-books of Rapporten, zullen ons verkoopteam of onze partners contact met u opnemen om een mogelijke samenwerking met Asendia te bespreken. Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op art. 6, lid 1, zin 1 lit. a) AVG). Uw gegevens worden in dat geval bewaard totdat u de oorspronkelijke toestemming voor dergelijk contact intrekt.

10.2 Nieuwsbrief voor vaste klanten
Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij het kopen van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mails te sturen met aanbiedingen voor producten of diensten uit onze collectie, vergelijkbaar met degene die u al hebt gekocht. Voor dergelijke doeleinden hebben we uw specifieke toestemming niet nodig als de toepasselijke lokale gegevensbescherming- en concurrentiewetgeving het verzenden van dergelijke e-mails toestaat zonder uw specifieke voorafgaande toestemming. De enige rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang bij gepersonaliseerde direct marketing in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f) AVG. We sturen u geen e-mails als u uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dat doel. U hebt het recht om te allen tijde met onmiddellijke ingang bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde doel door de verwerkingsverantwoordelijken die in het begin van deze verklaring worden vermeld op de hoogte te stellen. Door deze actie te ondernemen, worden alleen kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd voor marketingdoeleinden.

10.3 Marketingnieuwsbrief
U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Het invoerscherm bepaalt welke persoonsgegevens met ons worden gedeeld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief.

We gebruiken onze nieuwsbrief om onze aanbiedingen regelmatig aan onze klanten en zakenpartners te communiceren. U kunt de nieuwsbrief van ons bedrijf daarom alleen ontvangen als
 
1. u een geldig e-mailadres heeft en
2. u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Om juridische redenen onder EU / EER-wetgeving, als onderdeel van de dubbele opt-inprocedure die wordt uitgevoerd in de EU/EER, wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt verzonden om te controleren of u de houder bent van het e-mailadres en toestemming heeft gegeven voor de nieuwsbrief.

Wanneer u zich aanmeldt voor de betreffende nieuwsbrief, slaan we ook het IP-adres op dat door uw IT-systeem wordt gebruikt op het moment van aanmelding, dat wordt verstrekt door uw internetaanbieder (ISP), evenals de datum en het tijdstip van aanmelding. We moeten deze gegevens verzamelen om (mogelijk) misbruik van uw e-mailadres in een later stadium te onderzoeken en het is daarom geoorloofd in het kader van onze veiligheid.

De persoonsgegevens die tijdens de aanmelding worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrieven informatie via e-mail ontvangen als dit nodig is om de nieuwsbriefservice te beheren voor aanmeldingsdoeleinden, wat het geval kan zijn als onze nieuwsbrieven worden gewijzigd of technische omstandigheden veranderen. Persoonsgegevens die worden verzameld voor onze nieuwsbriefdienst, worden niet gedeeld met derden. U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrieven op elk moment beëindigen. U kunt uw toestemming voor de opslag van de persoonsgegevens die u tijdens de aanmelding hebt gedeeld, op elk moment intrekken. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u uw toestemming kunt intrekken. Het is ook mogelijk om je via de website direct af te melden voor onze nieuwsbrief of om op een andere manier contact met ons op te nemen.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking met het oog op het verzenden van een nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a) AVG.

10.4 Nieuwsbrief tracking
Onze nieuwsbrieven bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen en analyseren van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Met de ingesloten trackingpixel kan het bedrijf vaststellen of en wanneer een e-mail door u is geopend en welke links u in de e-mail hebt geopend.

We bewaren en analyseren de persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixel in de nieuwsbrieven om de verzending van onze nieuwsbrieven te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op uw interesses. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen hebben het recht om de betreffende verklaring van toestemming die afzonderlijk is verleend en die is ingediend via de dubbele opt-in-procedure, op elk moment in te trekken. Zodra de toestemming is ingetrokken, wissen we deze persoonsgegevens. Uitschrijven voor de nieuwsbrief wordt automatisch geïnterpreteerd als een intrekking.

De analyse wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, verleend bij aanmelding voor de ontvangst van de nieuwsbrief, artikel 6, lid 1, zin 1 lit. a) AVG. In het geval dat onze nieuwsbrief zou worden verzonden zonder uw voorafgaande specifieke toestemming (zie sectie 10.2), wordt de analyse uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het ontwerp van onze website in overeenstemming met de marktbehoeften, artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f) AVG.
 
11. Onze activiteiten op sociale netwerken
Om ons in staat te stellen met u te communiceren op sociale netwerken en u te informeren over onze diensten, beheren we onze eigen pagina's op deze sociale netwerken. Als u een van onze socialemediapagina's bezoekt, zijn wij en de aanbieder van het socialemedianetwerk gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (art. 26 AVG) met betrekking tot de daardoor geactiveerde verwerkingen die betrekking hebben op persoonsgegevens.

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina's, maar gebruiken ze alleen in het kader van de mogelijkheden die de betreffende aanbieders ons bieden. Wij willen u er daarom uit voorzorg op wijzen dat uw gegevens mogelijk ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Het gebruik van deze netwerken kan daarom voor u gegevensbeschermingsrisico's met zich meebrengen, aangezien de bescherming van uw rechten moeilijk kan zijn, bijv. uw recht op informatie, wissing, bezwaar, etc. Verwerking op sociale netwerken vindt vaak rechtstreeks plaats voor reclamedoeleinden of voor analyse van gebruikersgedrag door netwerkaanbieders, en wij hebben hier geen controle over. Als de aanbieder gebruikersprofielen aanmaakt, worden vaak cookies gebruikt of kan gebruikersgedrag direct worden toegewezen aan uw eigen ledenprofiel op het betreffende sociale netwerk (als u bent ingelogd).

De beschreven verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1 (f) AVG op basis van onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van de betreffende aanbieder om tijdig met u te communiceren of u te informeren over onze diensten. Als u uw toestemming moet geven aan de respectieve aanbieder om uw gegevens als gebruiker te verwerken, is de rechtsgrond voor deze verwerking artikel 6, lid 1(a) AVG in samenhang met artikel 7 AVG.

Aangezien we geen toegang hebben tot de databases van deze aanbieders, willen we u erop wijzen dat u uw rechten (bijv. op informatie, rectificatie, verwijdering, enz.) het best rechtstreeks bij de betreffende aanbieder kunt uitoefenen. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens op sociale netwerken en uw opties voor het uitoefenen van uw recht op bezwaar of uw recht tot intrekking (opt-out) vindt u hieronder voor elk van de socialenetwerkaanieders die we gebruiken:

11.1 Instagram
(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor gegevensverwerking in Europa: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring (Gegevensbeleid): http://instagram.com/legal/privacy/  

Opt-out en advertentie-instellingen: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/  

11.2 LinkedIn
(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor gegevensverwerking in Europa: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Opt-out en advertentie-instellingen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  

11.3 Twitter
(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor gegevensverwerking in Europa: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland

Privacyverklaring: https://twitter.com/en/privacy  

Informatie over uw gegevens: https://twitter.com/settings/your_twitter_data  

Opt-out en advertentie-instellingen: https://twitter.com/personalization  

11.4 YouTube
(Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor gegevensverwerking in Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy  

Opt-out en advertentie-instellingen: https://adssettings.google.com/authenticated  
 
12. Web analytics
12.1 Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna "Google" genoemd), op onze website. Als onderdeel hiervan worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en worden cookies (zie het gedeelte over "Cookies") gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals uw browser

1. browsertype / -versie
2. besturingssysteem
3. verwijzende URL (eerder bezochte website), host
4. naam van de computer die toegang zoekt (IP-adres) en
5. tijdstip van serververzoek,

wordt doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik uit te voeren voor marktonderzoeksdoeleinden en om het ontwerp van deze website aan te passen. Deze informatie kan ook naar derden worden gestuurd als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval in gekoppeld aan andere gegevens. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat het niet mogelijk is om ze aan een bepaalde personen toe te wijzen (bekend als IP-masking).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat dit ertoe kan leiden dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Houd er rekening mee dat Google Analytics wordt weergegeven als doubleclick.net in uw cookie-manager.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 6, lid 1(a) AVG.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door de beschikbare browser-add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens vastlegt door op de volgende link te klikken: Schakel Google Analytics uit. Dit plaatst een opt-out-cookie die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies die voor deze browser zijn opgeslagen, wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen. Om een kopie van de modelcontractbepalingen te ontvangen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 2 van deze privacyverklaring.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics is beschikbaar op de Google Analytics-website in het helpgedeelte (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

12.2 Google Analytics Remarketing
We hebben op deze website diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een Google Ads-functie waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. Door Google Remarketing te integreren, kan een bedrijf op gebruikers gebaseerde advertenties maken en bijgevolg advertenties weergeven die interessant zijn voor die specifieke internetgebruiker.

Google Remarketing-services worden beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van Google Remarketing is om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw interesses. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers via het advertentienetwerk van Google of op andere websites.

Google Remarketing plaatst een cookie op uw IT-systeem. Door het plaatsen van cookies kan Google bezoekers van onze website herkennen die vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het Google-advertentienetwerk. Elke keer dat u een website bezoekt die Google Remarketing-services heeft geïntegreerd, identificeert uw browser zichzelf automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals uw IP-adres of surfgedrag, die Google onder meer gebruikt om advertenties weer te geven die op uw interesses zijn afgestemd.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die u bezoekt. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, inclusief uw IPadres, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonsgegevens die via dit technische proces zijn verzameld aan derden bekendmaken.

Zoals hierboven vermeld, kunt u te allen tijde voorkomen dat cookies door onze website worden geplaatst door de instellingen van uw webbrowser zo aan te passen dat cookies permanent worden geweigerd. Door de instellingen van de browser op deze manier aan te passen, zou Google ook verhinderen om een cookie op uw IT-systeem te plaatsen. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

U heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet u www.google.com/settings/ads bezoeken vanuit elk van de webbrowsers die u gebruikt en de instellingen daar naar wens aanpassen.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 6, lid 1(a) AVG.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen. Om een kopie van de modelcontractbepalingen te ontvangen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 2 van deze privacyverklaring.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/.

12.3 Hubspot
We hebben op deze website diensten van HubSpot geïntegreerd.

HubSpot volgt bezoekers van onze website met behulp van browsercookies. Elke keer dat u onze website bezoekt, controleert HubSpot of er een HubSpot-trackingcookie is. Als een dergelijke cookie niet al in uw browser is geplaatst, wordt – onder voorbehoud van uw toestemming – een HubSpot-cookie in uw browser geplaatst die vanaf dan al onze websites die u bezoekt, registreert.

Er zijn een paar dingen waar u op moet letten met betrekking tot hoe HubSpot omgaat met tracking cookies:
  • Uw bezoek aan onze websites wordt alleen gevolgd via de HubSpot-Cookie nadat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de HubSpot-Cookie of alle tracking cookies.
    Mocht u een van de formulieren op onze websites invullen en verzenden (bijv. een contactformulier) en mocht u toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van de HubSpot-Cookie, dan zal HubSpot uw eerdere paginaweergaven op basis van de tracking cookie koppelen aan het formulier dat u heeft ingediend.
  • Als u al contact met ons heeft gehad, wordt uw e-mailadres dat u via het formulier hebt opgegeven, gekoppeld aan uw informatie die al door ons is opgeslagen.
  • Als u al uw cookies of specifiek de HubSpot-cookies verwijdert, wordt u als een nieuwe bezoeker van onze websites beschouwd en krijgt u een nieuwe cookie toegewezen. HubSpot ontdubbelt echter automatisch formulierinzendingen die afkomstig zijn van hetzelfde e-mailadres, zelfs als er verschillende browsercookies aan de inzendingen zijn gekoppeld.
  • Aangezien cookies uniek zijn voor een browser, worden hun inzendingen gekoppeld aan hetzelfde contactrecord als twee mensen een enkele computer delen. Deze ontdubbeling door middel van een cookie zorgt ervoor dat als een contactpersoon formulieren op uw website indient met verschillende e-mailadressen, alle inzendingen worden gekoppeld aan één contactrecord in HubSpot.
  • HubSpot zal paginaweergaven aan een contactpersoon toekennen als de contactpersoon op een link in een bijgehouden marketing-e-mail klikt die naar een pagina leidt waarop de HubSpot tracking code is geïnstalleerd.
 
Deze verwerkingen vinden alleen plaats als uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 6, lid 1(a) AVG. Uw gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen. Om een kopie van de modelcontractbepalingen te ontvangen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 2 van deze privacyverklaring.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van HubSpot zijn te vinden op https://legal.hubspot.com/privacy-policy  

 

13. Advertising

13.1 Google Ads (voorheen AdWords)

Onze website gebruikt de functies van Google Ads, die we gebruiken om deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Hiertoe plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, die automatisch een pseudonieme cookie-ID gebruikt en op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt op basis van de websites die u heeft bezocht.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 6, lid 1(a) AVG.

Er vindt geen verdere verwerking plaats, tenzij u ermee heeft ingestemd dat Google uw internet- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account koppelt en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties die u online bekijkt te personaliseren. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, gebruikt Google uw informatie in combinatie met gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten voor crossdevice remarketing te maken en te definiëren. Google koppelt uw persoonsgegevens tijdelijk aan gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen.

U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info voor informatie over het plaatsen van cookies en voor het configureren van uw instellingen. Ten slotte kunt u de instellingen van uw browser zo aanpassen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en u cookies alleen op individuele basis of in bepaalde gevallen toestaat; als alternatief kunt u deze instellingen aanpassen om cookies in het algemeen te blokkeren. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen. Om een kopie van de modelcontractbepalingen te ontvangen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 2 van deze privacyverklaring.

Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot adverteren en Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

13.2 Google AdSense

We hebben op deze website Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online service die het mogelijk maakt advertenties op websites van derden te plaatsen. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die op websites van derden worden weergegeven, selecteert op basis van de inhoud van de betreffende site van derden. Google AdSense maakt het mogelijk om internetgebruikers te targeten op basis van hun interesses, wat wordt geïmplementeerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De Google AdSense component wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website weer te geven. Google AdSense plaatst een cookie op uw IT-systeem. Door deze cookie te plaatsen, kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat iemand een individuele pagina van deze website opent, die door ons wordt beheerd en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, zal de betreffende Google AdSensecomponent de browser op uw IT-systeem activeren om automatisch gegevens naar Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA te verzenden voor online marketingdoeleinden en om commissie in rekening te brengen. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Alphabet Inc. informatie over persoonsgegevens, zoals uw IPadres, waarmee Alphabet Inc. onder andere de herkomst van bezoekers en klikken kan volgen en vervolgens commissie kan aanrekenen.

U kunt te allen tijde voorkomen dat cookies door onze website worden geplaatst door de instellingen van uw webbrowser zo aan te passen dat cookies permanent worden geweigerd. Door de instellingen van de browser op deze manier aan te passen, zou Alphabet Inc. ook verhinderen om een cookie op uw IT-systeem te plaatsen. Bovendien kan een reeds door Alphabet Inc. geplaatste cookie op elk moment via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Google AdSense maakt ook gebruik van tracking-bugs. Een trackingbug is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in websites om de registratie van logbestanden en analyses voor latere statistische analyse mogelijk te maken. Dankzij de ingebouwde trackingbug kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website werd geopend door uw ITsysteem en op welke links u hebt geklikt. Tracking-bugs helpen onder andere de bezoekersstroom naar een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie, waaronder ook uw IP-adres, die nodig zijn voor het verzamelen en factureren van weergegeven advertenties, verzonden naar Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan persoonsgegevens die via dit technische proces zijn verzameld aan derden bekendmaken.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 6, lid 1(a) AVG.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen. Om een kopie van de modelcontractbepalingen te ontvangen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 2 van deze privacyverklaring.

Google AdSense wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.de/adsense/start/.  

13.3 Google Ads met conversietracking

We hebben op deze website Google Ads geïntegreerd. Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in de zoekresultaten van zowel Google als Google-advertentienetwerken. Met Google Ads kan een adverteerder vooraf zoekwoorden definiëren waarmee een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google's zoekmachines wordt weergegeven wanneer de zoekmachine een zoekwoordgerelateerd zoekresultaat ophaalt. Op het Google Netwerk worden advertenties gedistribueerd naar relevante websites met behulp van een geautomatiseerd algoritme en op basis van vooraf gedefinieerde trefwoorden.

Google Ads wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van Google Ads is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google op uw IT-systeem opgeslagen. Een conversiecookie vervalt na 30 dagen en wordt niet gebruikt om u te identificeren. Voor zover de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. De conversiecookie vertelt ons en Google of er inkomsten zijn gegenereerd door een gebruiker die via een Ads-advertentie op onze website is terechtgekomen, d.w.z. of hij een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die worden verzameld door het gebruik van de conversiecookie, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te verstrekken. We gebruiken deze bezoekersstatistieken vervolgens om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via Ads-advertenties naar ons is doorverwezen om het succes of falen van elke Ads-advertentie te bepalen en om onze Ads-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google Ads-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Conversiecookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die u bezoekt. Elke keer dat iemand onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die u gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in
de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonsgegevens die via dit technische proces zijn verzameld aan derden bekendmaken.

U kunt te allen tijde voorkomen dat cookies door onze website worden geplaatst door de instellingen van uw webbrowser zo aan te passen dat cookies permanent worden geweigerd. Door de instellingen van de browser op deze manier aan te passen, zou Google ook verhinderen om een conversiecookie op uw IT-systeem te plaatsen. Bovendien kan een reeds door Google Ads geplaatste cookie op elk moment via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

U heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet u www.google.com/settings/ads bezoeken vanuit elk van de webbrowsers die u gebruikt en de instellingen daar naar wens aanpassen.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 6, lid 1(a) AVG.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen. Om een kopie van de modelcontractbepalingen te ontvangen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 2 van deze privacyverklaring.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/

 
 
14. Plugins en andere diensten
14.1 Adobe Typekit
We gebruiken Adobe Typekit voor het visuele ontwerp van onze website. Typekit is een service van Adobe Systems Software Ireland Ltd. die ons toegang geeft tot een lettertypebibliotheek. Om de lettertypen die we gebruiken op te nemen, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het lettertype downloaden dat vereist is voor onze website. Dit zal Adobe vertellen dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Raadpleeg voor meer informatie over Adobe Typekit het privacybeleid van Adobe op: www.adobe.com/privacy/typekit.html.  

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 6, lid 1(a) AVG.

14.2 Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een cookie-vrij domein dat geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

Met deze tool kunnen "website-tags" (d.w.z. trefwoorden die in HTML-elementen zijn geïntegreerd) worden geïmplementeerd en beheerd via een interface. Door de Google Tag Manager te gebruiken, kunnen we automatisch bijhouden op welke knop, link of aangepaste afbeelding u actief hebt geklikt en vervolgens registreren welke inhoud op onze website voor u van bijzonder belang is.

De tool activeert ook andere tags die zelf gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u het op domein- of cookieniveau hebt uitgeschakeld, blijft het actief voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als uitdrukkelijke toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 6, lid 1(a) AVG.
 
 
15. Uw rechten als betrokkene
15.1 Recht op bevestiging
U heeft het recht om van ons een bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

15.2 Recht op informatie (artikel 15 AVG)
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, evenals het recht om een kopie van dergelijke gegevens van ons in te zien, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

15.3 Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
U heeft het recht om onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

15.4 Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
U hebt het recht om te eisen dat wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zonder onredelijke vertraging verwijderen, op voorwaarde dat een van de wettelijke redenen van toepassing is en verwerking of verdere opslag niet vereist is.

15.5 Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken als aan een van de wettelijke vereisten wordt voldaan.

15.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking berust op de toestemming op grond van artikel 6, lid 1(a) AVG of artikel 9, lid 2(a) AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1(b) AVG, en de gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde procedés, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak te voltooien, in het algemeen belang is of wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is verleend.

Bovendien hebt u bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 20, lid 1 AVG, het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is en de rechten en vrijheden van andere personen niet belemmert.
 
15.7 Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, wanneer dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1(e) (gegevensverwerking in het algemeen belang) of (f) (gegevensverwerking op basis van de afweging van gerechtvaardigde belangen) AVG.

Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen op grond van artikel 4, lid 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde redenen voor een dergelijke verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de
verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering waar dit verband houdt met dit soort direct marketing. Mocht u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Het staat u vrij om uw recht om bezwaar te maken met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 
15.8 Intrekking van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming
U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde met toekomstig effect in te trekken.

15.9 Klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming over onze verwerking van persoonsgegevens.
 
16. Routinematige opslag, verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om te voldoen aan het opslagdoel of zoals vereist door de wettelijke bepalingen waaraan ons bedrijf is onderworpen.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een vereiste bewaartermijn afloopt, worden persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.


17. Duur van opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van het bewaren van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Zodra deze periode is verstreken, worden de gegevens in kwestie routinematig gewist, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van het contract.


18. Versie en wijzigingen van de privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is op dit moment geldig en is voor het laatst bijgewerkt in september 2020.

Het kan voor ons nodig zijn om deze Privacyverklaring aan te passen tijdens de verdere ontwikkeling van onze website en de diensten die we aanbieden via onze website of vanwege wijzigingen in wettelijke of reglementaire vereisten. U kunt onze huidige privacyverklaring op elk gewenst moment op de website bekijken en afdrukken door naar "https://www.asendiabenelux.com/hubfs/Privacy%20Policies/AsendiaBenelux.NL_PrivacyPol icy_31-10-2020.pdf” te gaan.

Deze privacyverklaring is tot stand gekomen met behulp van de privacysoftware: audatis MANAGER.